lay su mao hiem
09 Th6

Lấy sự mạo hiểm

“Tốt hơn giải sống 30 năm của sự phiêu lưu , hơn là 100 năm an toàn trong góc nhà” – Jim Rohn

 • Người không bao giờ nhảy sẽ không bao giờ biết bay. Lấy sự mạo hiểm.
 • Một điều về cuộc sống này là , nếu bạn không bao giờ lấy bất kỳ sự mạo hiểm nào , bạn sẽ kết thúc một cách chính xác nơi bạn đang ở bây giờ .
 • Bản chất của cuộc sống là sự phát triển và sự mở rộng .
 • Bạn không thể phát triển và mở rộng nếu bạn đứng trong một góc.
 • Bạn phải đi ra ngoài và lấy mạo hiểm và những cơ hội .
 • Cuộc Sống lên là một sự phiêu lưu không bao giờ dừng lại .
 • Một trong những bí mật lớn nhất của cuộc sống là đằng sau mỗi bức tường của sự sợ hãi là cái phần thưởng nhận mọi thứ bạn đã luôn luôn muốn .
 • Florence Scovel Shinn nói , “ kẻ thù duy nhất của con người là nghi ngờ và sợ hãi” . Đó là hai thứ duy nhất mà có thể cản trở bạn từ lấy được mục tiêu của bạn và mục đích cuộc sống .
 • Đây là cầu thủ, sợ hãi và nghi ngờ không tồn tại . Nghi ngờ là một sự bắt nguồn từ sợ hãi và sợ hãi đang đặt năng lượng của bạn và tập trung vào thứ mà thậm chí đã không xảy ra .
 • Sợ hãi là chứng cứ sai lệch về sự xuất hiện thật .
 • Sợ hãi là một kẻ nói dối. Sợ hãi sẽ làm bạn cách biệt từ cuộc sống bạn luôn luôn hình dung về .
 • Chạy xuyên qua sợ hãi và lấy những trải nghiệm cuộc sống bạn đã đến đây vì cái đó .

Leave a comment